Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Новини

Становище за Проекта за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Становище за Проекта за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

12.11.2013

До Д-р Таня Андреева
Министър на здравеопазването и Председател на НСНВ
Копие до  госпожа Венда Зидарова
Секретар на НСНВ
 
Относно Проект за Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.
и Плана за действие към нея

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Искрено Ви благодарим за възможността да се запознаем и вземем отношение по проекта за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и Плана за действие към нея.

Това е важна крачка в правилната посока спрямо изработването на предходната такава, при която нашето мнение въобще не бе зачетено.  Ние имаме дълбокото убеждение, че само успешните съвместни усилия на държавата и гражданското общество могат да доведат до ефективни планировка и действия в тази толкова важна и болезнена проблемна област на нашето съвремие. Заедно с това, трябва да отбележим, че предоставянето на НПО-тата и другите представители на гражданското общество на стратегия за „съгласуване” чак накрая на целия  процес на изработка и приемане е грубо нарушение на основните принципи на разработването на подобни документи, които ясно изискват ефективното включване на представителите на неправителствените организации в нейното създаване, започвайки с анализа на ситуацията и на изпълнението на предходните стратегии.

По тази причина, за огромно наше съжаление, така предложеният проект за Национална стратегия за борба с наркотиците в Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици” не отговаря и на минималните изисквания за такъв важен програмен документ и не може да бъде съгласуван по следните причини:

1.    Стратегията по същество не спазва дори заложените в нейното „Въведение” принципи, а именно:

•    Ефективност и ефикасност – гарантиране на успешното изпълнение на стратегическите задачи.

До момента не съществува нито една практика, която да е била подкрепяна на базата на доказаната й ефективност спрямо потребителите. За съжаление, налице е и обратното негативно явление – има доста примери как определени практики са продължили да бъдат подкрепяни, дори и след като са показали своята неефективност.  Не съществува система за оценка на ефикасността на практиките, както и обвързаността им с ясен финансов план за реализиране на техните услуги и дейности.

•    Подход, основан на опит и резултати от научни изследвания.

Базираният на доказателства подход в областта на наркоманиите в България  не съществува извън административните документи и не е въведен в практиката. Ето защо досега е налице системна съпротива на институциите за въвеждане на доказани европейски практики. Неразбираемо е отсъствието в Стратегията на списък с модели на добра практика в различните области – превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на щетите, които за щастие са вече успешно въведени в България и могат да служат за основа на развиване на системата. Смущаващо е, че се предвижда създаване и развитие на програми за лечение и психосоциална рехабилитация на неопиатна зависимост, както и на програми за лечение на комбинирана зависимост (Задача 3.1. от Плана за действие), без да се има предвид, че вече съществуват програми, които работят успешно с такива пациенти, без да получават адекватна държавна финансова помощ. Това в голяма степен се дължи на факта, че анализът на актуалната ситуация е изключително повърхностен и несвързан с поставени приоритети и стратегически цели. От него въобще не става ясно доколко е било успешно изпълнението на предходната стратегия, кои са основните съществуващи проблеми, кои са и основните налични ресурси за бъдещето и успешно изпълнение. Всичко това води до извода, че не се учим нито от чуждия, нито от собствения си опит и стратегията не е в съответсвие с актуалната ситуация и динамично променящите се нужди на нашето общество.

•    Прозрачност – управление и изпълнение на стратегията, достъпни за външно наблюдение и контрол.

По същество няма ефективен механизъм за контрол на Стратегията – не съществува например оперативно звено за управление и изпълнение на Стратегията. На практика, реално няма истински отчет за изпълнението на дейностите по Националната стратегия 2009-2013 – успехи, неуспехи, причини за двете, изразходвани средства и оценка на тяхната ефикасност и т.н.

•    Партньорство и сътрудничество – изпълнение на националната стратегия с широко участие на институции, социални партньори, представители на частния сектор и гражданското общество.

Неправителственият сектор не е равностоен партньор на държавната администрация. Отчетливо видима е заложената тенденция за увеличаване на държавната администрация по мотото „увеличаване на капацитета”, което обаче е в абсолютен конфликт с общата философия на нашето съвремие и с поетия публично политически ангажимент за  намаляване на държавния бюрократичен апарат. Особено обезпокоителен е фактът, че по този начин в Проекто-Стратегията се планира дублирането на дългогодишно съществуващи дейности, доказали се като добри практики на неправителствени организации с бъдещо развивани идентични дейности на държавни институции и организации. Пример за това е Задача 3.2. от Плана за действие, подзадача а) Функциониране на интернет – базирана информационна система, ориентирана към потребителя, която директно дублира вече съществуваща такава на НПО.

2.    Особено тежък недостатък на този проект и прeдходната стратегия е липсата на финансови разчети и планове, което по същество ги прави безсмислени. Финансирането на практики е оставено на добрата воля на отделните министерства и други държавни ведомства и институции. Тук е уместно да отбележим, че макар и в крайно недостатъчен обем спрямо нуждите за цялостно финансиране на дейностите, Министерството на Здравеопазването е единственото, което до този момент е подкрепяло лечебните и рехабилитационни програми и тези за намаляване на щетите. Основният проблем обаче остава факта, че така разписаният проект за Стратегия не гарантира осигуряване на достатъчен финансов ресурс за осъществяването на ключови и особено важни приоритетни цели и задачи. Особено обезпокоителен е случаят с дейностите по намаляване на щетите, финансирани досега от Програмата за Превенция и контрол на разпространението на ХИВ/СПИН на МЗ със средства от Глобалният фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария, която приключва през 2014 г. От този проект въобще не става ясно дали и в каква степен държавата ще спази своя ангажимент да поеме финансирането на тези дейности след прекратяване на финансирането от ГФБСТМ.

3.    Тук е мястото да отбележим пълната липса в предложения проект за Национална Стратегия на взаимовръзките и допълването на тази стратегия с други национални стратегия и програми, като например Националната Програма за Превенция на ХИВ и СПИ и други.

4.    И не на последно място, терминологията, използвана в Проекта за Национална стратегия и Плана за действие твърде често е дискриминираща и стигматизираща. За пример посочваме Задача 5.1 от Плана за действие „Увеличаване на превантивни и корекционно-терапевтични дейности“.

Нашите предложения:

1.    Изготвяне на нов Проект за Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и План за действие към нея в Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици”, което да включва:

i.    Нов цялостен анализ на актуалната ситуация, като бъдат включени работещите в областта НПО, специалисти, лечебни заведения, представители на общините и др.

ii.    Нов План за действие, като стратегическите цели към него да бъдат обвързани с конкретни качествени и количествени показатели.

iii.    Задачите и подзадачите от Плана за действие да бъдат обвързани с конкретни измерими дейности, които са остойностени и финансово подкрепени.

2.    Действието на настоящата стратегия 2009-2013 г. за Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици” да бъде продължено с една година, за да може да се изпълни т. 1 и да има продължителност в системата.

3.    Бихме искали да потвърдим нашата готовност за цялостно сътрудничество. В случай, че уважите нашите аргументи и се пристъпи към изготвяне на нов Проект за Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и План за действие към нея в Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици”, ние сме готови както за обсъждане на стратегическите приоритети и задачи, така и с редица конкретни предложения за дейности във всички области.

С уважение:

Рада Наследникова
Председател на УС на
Сдружение„Проект Пеперуда – София”

Елена Николова,
Изпълнителен директор на
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Д-р Георги Василев,
Член на УС на Фондация „Хоризонти 21”

Елена Янкова
Изпълнителен директор на
Фондация „Инициатива за здраве”

Предишни новини

Събития

На път с актьорите от филма „Доза щастие“

На път с актьорите от филма „Доза щастие“

Макар двете обявени епидемии да отмениха част от плановете, Марина Попова от Програма „Солидарност“ и Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта успя в началото на март 2020 г.…

Споделено

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Нищо не е по-ценно от днешния ден

Никога няма да забравя първия ден в програмата. Посрещна ме едно момиче със слънчева усмивка и малко по-късно разбрах, че ще ми бъде наставник и ще ми помага да се адаптирам към тяхната среда.