Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Новини

Становище за Проекта за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

Становище за Проекта за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

12.11.2013

До Д-р Таня Андреева
Министър на здравеопазването и Председател на НСНВ
Копие до  госпожа Венда Зидарова
Секретар на НСНВ
 
Относно Проект за Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.
и Плана за действие към нея

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Искрено Ви благодарим за възможността да се запознаем и вземем отношение по проекта за Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и Плана за действие към нея.

Това е важна крачка в правилната посока спрямо изработването на предходната такава, при която нашето мнение въобще не бе зачетено.  Ние имаме дълбокото убеждение, че само успешните съвместни усилия на държавата и гражданското общество могат да доведат до ефективни планировка и действия в тази толкова важна и болезнена проблемна област на нашето съвремие. Заедно с това, трябва да отбележим, че предоставянето на НПО-тата и другите представители на гражданското общество на стратегия за „съгласуване” чак накрая на целия  процес на изработка и приемане е грубо нарушение на основните принципи на разработването на подобни документи, които ясно изискват ефективното включване на представителите на неправителствените организации в нейното създаване, започвайки с анализа на ситуацията и на изпълнението на предходните стратегии.

По тази причина, за огромно наше съжаление, така предложеният проект за Национална стратегия за борба с наркотиците в Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици” не отговаря и на минималните изисквания за такъв важен програмен документ и не може да бъде съгласуван по следните причини:

1.    Стратегията по същество не спазва дори заложените в нейното „Въведение” принципи, а именно:

•    Ефективност и ефикасност – гарантиране на успешното изпълнение на стратегическите задачи.

До момента не съществува нито една практика, която да е била подкрепяна на базата на доказаната й ефективност спрямо потребителите. За съжаление, налице е и обратното негативно явление – има доста примери как определени практики са продължили да бъдат подкрепяни, дори и след като са показали своята неефективност.  Не съществува система за оценка на ефикасността на практиките, както и обвързаността им с ясен финансов план за реализиране на техните услуги и дейности.

•    Подход, основан на опит и резултати от научни изследвания.

Базираният на доказателства подход в областта на наркоманиите в България  не съществува извън административните документи и не е въведен в практиката. Ето защо досега е налице системна съпротива на институциите за въвеждане на доказани европейски практики. Неразбираемо е отсъствието в Стратегията на списък с модели на добра практика в различните области – превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на щетите, които за щастие са вече успешно въведени в България и могат да служат за основа на развиване на системата. Смущаващо е, че се предвижда създаване и развитие на програми за лечение и психосоциална рехабилитация на неопиатна зависимост, както и на програми за лечение на комбинирана зависимост (Задача 3.1. от Плана за действие), без да се има предвид, че вече съществуват програми, които работят успешно с такива пациенти, без да получават адекватна държавна финансова помощ. Това в голяма степен се дължи на факта, че анализът на актуалната ситуация е изключително повърхностен и несвързан с поставени приоритети и стратегически цели. От него въобще не става ясно доколко е било успешно изпълнението на предходната стратегия, кои са основните съществуващи проблеми, кои са и основните налични ресурси за бъдещето и успешно изпълнение. Всичко това води до извода, че не се учим нито от чуждия, нито от собствения си опит и стратегията не е в съответсвие с актуалната ситуация и динамично променящите се нужди на нашето общество.

•    Прозрачност – управление и изпълнение на стратегията, достъпни за външно наблюдение и контрол.

По същество няма ефективен механизъм за контрол на Стратегията – не съществува например оперативно звено за управление и изпълнение на Стратегията. На практика, реално няма истински отчет за изпълнението на дейностите по Националната стратегия 2009-2013 – успехи, неуспехи, причини за двете, изразходвани средства и оценка на тяхната ефикасност и т.н.

•    Партньорство и сътрудничество – изпълнение на националната стратегия с широко участие на институции, социални партньори, представители на частния сектор и гражданското общество.

Неправителственият сектор не е равностоен партньор на държавната администрация. Отчетливо видима е заложената тенденция за увеличаване на държавната администрация по мотото „увеличаване на капацитета”, което обаче е в абсолютен конфликт с общата философия на нашето съвремие и с поетия публично политически ангажимент за  намаляване на държавния бюрократичен апарат. Особено обезпокоителен е фактът, че по този начин в Проекто-Стратегията се планира дублирането на дългогодишно съществуващи дейности, доказали се като добри практики на неправителствени организации с бъдещо развивани идентични дейности на държавни институции и организации. Пример за това е Задача 3.2. от Плана за действие, подзадача а) Функциониране на интернет – базирана информационна система, ориентирана към потребителя, която директно дублира вече съществуваща такава на НПО.

2.    Особено тежък недостатък на този проект и прeдходната стратегия е липсата на финансови разчети и планове, което по същество ги прави безсмислени. Финансирането на практики е оставено на добрата воля на отделните министерства и други държавни ведомства и институции. Тук е уместно да отбележим, че макар и в крайно недостатъчен обем спрямо нуждите за цялостно финансиране на дейностите, Министерството на Здравеопазването е единственото, което до този момент е подкрепяло лечебните и рехабилитационни програми и тези за намаляване на щетите. Основният проблем обаче остава факта, че така разписаният проект за Стратегия не гарантира осигуряване на достатъчен финансов ресурс за осъществяването на ключови и особено важни приоритетни цели и задачи. Особено обезпокоителен е случаят с дейностите по намаляване на щетите, финансирани досега от Програмата за Превенция и контрол на разпространението на ХИВ/СПИН на МЗ със средства от Глобалният фонд за борба с СПИН, туберкулоза и малария, която приключва през 2014 г. От този проект въобще не става ясно дали и в каква степен държавата ще спази своя ангажимент да поеме финансирането на тези дейности след прекратяване на финансирането от ГФБСТМ.

3.    Тук е мястото да отбележим пълната липса в предложения проект за Национална Стратегия на взаимовръзките и допълването на тази стратегия с други национални стратегия и програми, като например Националната Програма за Превенция на ХИВ и СПИ и други.

4.    И не на последно място, терминологията, използвана в Проекта за Национална стратегия и Плана за действие твърде често е дискриминираща и стигматизираща. За пример посочваме Задача 5.1 от Плана за действие „Увеличаване на превантивни и корекционно-терапевтични дейности“.

Нашите предложения:

1.    Изготвяне на нов Проект за Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и План за действие към нея в Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици”, което да включва:

i.    Нов цялостен анализ на актуалната ситуация, като бъдат включени работещите в областта НПО, специалисти, лечебни заведения, представители на общините и др.

ii.    Нов План за действие, като стратегическите цели към него да бъдат обвързани с конкретни качествени и количествени показатели.

iii.    Задачите и подзадачите от Плана за действие да бъдат обвързани с конкретни измерими дейности, които са остойностени и финансово подкрепени.

2.    Действието на настоящата стратегия 2009-2013 г. за Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици” да бъде продължено с една година, за да може да се изпълни т. 1 и да има продължителност в системата.

3.    Бихме искали да потвърдим нашата готовност за цялостно сътрудничество. В случай, че уважите нашите аргументи и се пристъпи към изготвяне на нов Проект за Националната стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и План за действие към нея в Раздела „Стратегическа област на действие: Намаляване на търсенето на наркотици”, ние сме готови както за обсъждане на стратегическите приоритети и задачи, така и с редица конкретни предложения за дейности във всички области.

С уважение:

Рада Наследникова
Председател на УС на
Сдружение„Проект Пеперуда – София”

Елена Николова,
Изпълнителен директор на
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност”

Д-р Георги Василев,
Член на УС на Фондация „Хоризонти 21”

Елена Янкова
Изпълнителен директор на
Фондация „Инициатива за здраве”

Предишни новини

Събития

Футболен турнир, 2020 година

Футболен турнир, 2020 година

От 23 до 25 октомври 2020 г. в Национална футболна база „Бояна“ се проведе седмото издание на международния футболен турнир „7:0 за хората срещу зависимостите“, в което за пореден път…

Споделено

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Зарадвах се, когато тя ми каза: „Мамо, помогни ми!"