Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
АРЗ Солидарност
Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Новини

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози и работата на информационните линии

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози и работата на информационните линии

09.03.2018

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха, за да обсъдят двойните диагнози (проблеми с психичното здраве и злоупотребата с вещества) и работата на информационните линии

Проектът SKEPDAH е създаден като начин информационните линии да се учат едни от други и да обменят опит по устойчив начин. Този проект е финансиран по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт (Еразъм +). Проектът е по ключова дейност 2, която се фокусира върху Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. Проектът е осъществен с финансиране от Ирландската национална агенция, Léargas, и тече от януари 2017 до август 2018.

Идеята за този проект се заражда от проучване на информационните линии за наркотиците в началото на 2015, когато участниците са попитани по какви теми се нуждаят от допълнителна информация и обучение. Това е последвано от второ, по-детайлно проучване през декември 2015, от което излизат три теми. Решено е проектът да се съсредоточи върху отговаряне на нуждите на информационните линии за наркотиците и алкохола чрез работа по тези теми и, че най-добрият начин да се направи това, е да се създадат учебни планове за линиите по всяка от трите теми, които да се използват многократно и да бъдат споделяни в бъдеще.

По време на проекта имаше три международни партньорски срещи, на които бяха споделени информация, опит и ресурси, използвани за развиване на учебен план по всяка тема. Тези учебни планове се използват като насоки за създаване на обучения и подкрепа за екипите. След това се правят корекции и се съставят финалните версии на учебните планове.

Последната среща беше третата международна партньорска среща за обмен на знание, проведена на 19 и 20 февруари 2018 в Брюксел, Белгия, в офисите на De Druglijn /VAD. Темата на двудневната среща беше „Двойни диагнози и работата на информационните линии“. Всички 9 партньорски организации присъстваха и имахме късмета да имаме говорител експерт по темата от Ирландия, Филип Джеймс.

Дневният ред за срещата беше съставен с цел увеличаване на възможностите за обмен на опит и ориентиран към целта за създаване на учебен план по тази тема. Започнахме с презентация от всеки партньор за тяхната организация и предизвикателствата, с които се сблъскват в контакта си с потребители на услугата, които имат диагностицирани или предполагаеми проблеми с психичното здраве и също така употребяват наркотици или алкохол. Тази тема засяга всички информационни линии, така че имаше доста подобен опит и дискусия около предизвикателствата. Вероятно най-голямото разграничение, което се появи, беше разликата в услугите в отделните държави. В някои информационната линия може да насочи обаждащия се към специализирани услуги, а в други изглежда, че няма подходящи адекватни услуги. Също така имаше дискусия около това, че на много хора не може да се постави официална диагноза, докато са в активна употреба, факт, който може да държи употребяващия в цикъл на самолечение.

Г-н Филип Джеймс е специалист клинична медицинска сестра, който ръководи услуга за зависими юноши в Ирландия. Той направи презентация на партньорите за двойните диагнози и съсредоточи вниманието върху сложността на темата.

Чрез споделяне на информация и работни ателиета работихме за събиране на нашите познания, за да създадем списък с теми, които трябва да се покриват от учебния план за двойните диагнози, до края на втория ден от срещата. Също така споделихме полезни ресурси и търсихме начини за попълване на пропуските в нашите умения, познания или увереност по темата.

По време на работата по учебния план обменихме много информация относно ресурси и добри практики. Имаше консенсус по отношение на факта, че ние в качеството си на информационни линии, а не медицински специалисти, не можем да диагностицираме. Можем да предложим подкрепа, психо-обучение и т.н., но не можем да диагностицираме.

Както и на предишните срещи, имаше много полезна дискусия за ценността на работата в екип, супервизията, подкрепата в екипа и споделени отговорности в екипите, но и за важността на мрежите и сътрудничеството с колеги в дисциплини като психично здраве.

До края на втория ден беше създадена работна версия на учебния план, който очертава какво е най-добре да се включи в обучението на екипите на информационните линии. Този учебен план трябва да бъде завършен в седмиците след срещата. След това някои партньори ще осъществят обучения с техните екипи, използвайки този учебен план и ще дадат обратна връзка на останалите партньори. Ключови резултати и финалната версия на учебните планове ще бъдат разпространени по време на проекта чрез онлайн ресурси и срещата за дисеминацията в края на проекта.

Партньорите в този проект са:

HSE Drugs & Alcohol Helpline (Ирландия); De DrugLijn/VAD (Белгия); „Фракарита България“/Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (България); SICAD (Португалия); PERSEAS (Кипър); RUStelefonen (Норвегия); Drugs Infolijn/Trimbos Instituut (Холандия); Basis e.V. (Германия) и Training Exchange Ltd (Великобритания).

Последната среща по този проект ще бъде срещата за дисеминация, която ще се проведе в Кипър на 18 и 19 юни. Голяма част от тази среща трябва да се планира, но очакваме да има уебинар или стрийминг на събитието, който да може да се гледа и споделя. Също така до този момент трите учебни плана ще са завършени и готови за разпространение сред всички, на които биха били полезни. Ако желаете да научите повече за този проект, моля, свържете се с някой от партньорите или посетете www.fesat.org.

 

Предишни новини

Събития

Отново празнуваме!

Отново празнуваме!

Днес отново имаме повод за празник. Още един от нашите клиенти успешно завърши Рехабилитационна програма „Солидарност“, спазвайки противоепидемичните мерки – 09.07.2020 г.

Споделено

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Да се бориш за детето си срещу зависимостта

Зарадвах се, когато тя ми каза: „Мамо, помогни ми!"