Phone

02‑971‑9920, 0884‑38‑9930

Facebook Twitter YouTube
Солидарност Фракарита
Сдружение “Фракарита България”

Партньорства

Партньорства

Една от нашите цели е да създадем ефективна работа в мрежа от професионалисти, за да повлияем всички аспекти на употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Интегративният системен подход, който е в основата на работата в мрежа, предполага интервенцията на различни видове специалисти на различни нива на възстановяването и последващата грижа и повишава ефективността на лечението. Освен това специалистите от партньорските организации допълват липсващите компетенции на екипа на програма „Солидарност“, който се състои предимно от психолози. Ето защо ние работим с различни държавни, общински и неправителствени организации, психиатри и социални работници. Ето някои от тях:

Терапевтична общност „Тремполин“ – Белгия

„Тремполин“ ни подаде ръка за първи път през 2002 г. С помощта на белгийските колеги обучихме екипа, който започна работа за създаване на рехабилитационната програма. Актуалната му роля в партньорството се състои в асистиране при някои аспекти на дарителството и обмяна на опит чрез европейски програми. „Тремполин“ има значимо присъствие в развитието на модела и методологията на терапевтичните общности и ние се гордеем, че сме техни ученици.

Фондация „Инициатива за здраве“

Неправителствена организация, работеща по намаляване на вредите от употребата. Екипът на „Инициатива за здраве“ ни оказва съдействие по насочване на клиенти към нашата програма. Ние работим съвместно за насочване на зависими хора към услугите на къща „Посока“.

Фондация Каритас – София

Каритас – София ни помага при разпространението на нашите рекламни материали, както и при насочване на зависими хора към „Къща Посока“. Ние провеждаме заедно с екипа на „Каритас“ работа на терен за информиране сред употребяващи.

„Майки срещу дрогата“ – Пловдив

Сдружение на майки на зависими, което насочва млади хора, нуждаещи се от нашите услуги, към програма „Солидарност“. Заедно с майките на Сдружението участваме в съвместни дейности и обучения.

Клиника по токсикология и алергология към ВМА – София

Клиниката е част от нашата мрежа за детоксификация. Ние ориентираме към нея зависими хора, които са мотивирани да започнат лечение. Завършилите лечение на физическата абстиненция се връщат в програма „Солидарност” за последваща рехабилитация.

Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ – гр. Раднево

Ние използваме ресурсите на болницата за клиенти, които имат трудности в лечението на физическата абстиненция и се нуждаят от затворена среда. ДПБ – Раднево от друга страна насочва към програма „Солидарност“ клиенти от София, които са завършили краткосрочната програма на болницата и се нуждаят от продължаваща рехабилитация и ресоциализация.

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум” – София, Първа психиатрична клиника

Болница „Свети Наум“ е важна част от мрежата за детоксификация. Ние разчитаме на ресурсите на Първа психиатрична клиника за клиенти, които имат трудности в лечението на алкохолната абстиненция и се нуждаят от затворена среда.

При заявка от страна на клиента, ние го ориентираме и подкрепяме да започне лечение. Завършилите фазата на детоксификация се връщат в програма „Солидарност” за последваща рехабилитация и социално включване.